مولوی عنایت الله به صفت معاون تصدی امنیتی محافظت عامه وزارت امورداخله گماشته شد

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ - ۹:۴۴
شش

مولوی عنایت الله به صفت معاون تصدی امنیتی محافظت عامه وزارت امورداخله گماشته شد در مراسم معرفی موصوف، مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس عمومی ارتباطات استراتیژیک وزارت امورداخله، شماری از مسوولین وکارمندان ریاست تصدی امنیتی محافظت عامه اشتراک داشتند. مولوی عبدالحکیم حمدی، رئیس ارتباطات استراتیژیک وزارت امورداخله در مراسم معرفی معاون تصدی امنیتی محافظت عامه گفت، با آمدن امارت اسلامی، حکومت یک فصل تازه را آغاز نموده افزود که درنظامی اسلامی، فرق وجود ندارد وتاکید کرد که همه ما درقبال خدمت گذاری به مردم افغانستان مسوول هستیم. وی علاوه نمود که حکومت داری جای برای خدمت است وما خادم ملت هستم واز کارمندان حکومت پیشین خواست که شبانه روزی به خاطر خدمت به مردم رنجدیده کشور با مسوول جدید به گونه صادقانه همکاری همه جانبه نموده وبه مسوول جدید موفقیت مزید درامورکاری آروز نمود. مولوی عنایت الله، معاون تصدی امنیتی محافظت عامه درمراسم معرفی اش خطاب به کارمندان ومسوولین این نهاد گفت که اداری جای امتیاز نیست، بلکه جای برای خدمت است هرفرد، دربخش های مربوطه شان، مسوولیت دارد، مصدرخدمت بهتر شود. دراخیر، ننگیالی غرنی، رئیس دفترمعینیت تصدی امنیتی محافظت عامه به نماینده گی از کارمندان این نهاد ضمن خوش آمدید به مسوول جدید، تعهد خویش را درجهت خدمت گذاری صادقانه به کشور، ابراز نمود.