مدیر عمومی سروی مواد مخدر

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۶:۲۰

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی سروی مواد مخدر
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
موقعیت پست:    معینیت مبارزه با مواد مخدر (ولایت لغمان، سمنگان، کاپیسا،لوگر،ارزگان، دایکندی)
تعداد پست:    7
گزارشده به:    آمر سروی ساحوی مواد مخدر
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
........................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: هماهنگی در تطبیق برنامه های سروی مواد مخدر در ولایت مربوط.
.......................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف مدیریتی:
1.    همکاری در تطبیق پلان های عملیاتی و تطبیق سروی های مبارزه با مواد مخدر در ولایت مربوطه.
2.    جمع آوری قیمت مواد مخدر با همکاری و مشورۀ کارشناس سروی ساحوی ولایت مربوطه به طور ماهوار.
3.     همکاری در غنامندی طرح پلان  جامع محو مزارع کوکنار  بادرنظرداشت قابلیت تطبیق در ولایت مربوط.
4.    همکاری متداوم با مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت مربوطه (CNPA) در امور راه اندازی سروی های مواد مخدر.
5.    جمع آوری سوالنامه ها  در ولایت مربوطه و ارسال آن به کارشناس سروی ساحوی زون مربوطه.
6.    تشخیص و شناسایی موانع، مشکلات وچالش ها در امر راه اندازی سروی های مواد مخدر در تفاهم با مدیریت CNPA ولایت مربوطه .
7.    همکاری متداوم با مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت مربوطه ( CNPA )  در امور راه اندازی سروی مواد مخدر.
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
2.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
3.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
8.    همکاری در تطبیق پلان های عملیاتی و تطبیق سروی های مواد مخدر در ولایت مربوطه.
................................................................................................................................................
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری:
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
شرایط استخدام:
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های( پالیسی عامه، مردم شناسی، روانشناسی، اداره و تجارت، اداره و مدیریت، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، ارتباطات عامه، روابط بین الملل، اقتصاد، اداره عامه ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: 
داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت‌های لازم: 
•    تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی