انجینر آبرسانی

moi-af
پنجشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۴ - ۱۴:۵۲

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    انجینر آبرسانی 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امورداخله 
بخش مربوطه    ریاست عمومی تعمیرات 
موقعیت پست:    مرکز
تعداد پست:    1
گزارشده به:    مدیر عمومی کنترول و کیفیت تاسیسات     
گزارش¬گیر از:    
کد    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  طرح و دیزان سیستم  آبرسانی مطابق به پلان منظورشده جهت رسیدن به اهداف مطروحه وزارت                                                                                                                                                                         
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
•    طرح وترتيب نقشه هاي آبرسانی ساختمان های پروژه ها. ارزیابی تخنیکی پروژه های تحت کار.
•    ابراز نظر و بررسی از پروژه های تحت باز سازی طبق نقشه طرح شده  در بخش انجنیری جهت اجراآت بهتر امور ساختمانی.
•    تدقیق مواد ساختمانی پروژه های ساختمانی با در نظر داشت تعیین نورم های ساختمانی و مقررات مطابق کودهای ساختمانی.
•    رفع نواقص عملی در سیستم آبرسانی تعمیرات وکنترول به موقع و همه روزه از سیستم آبرسانی.
•    تقسیمات منظم سیستم آبرسانی در تمام تعمیرات و مراقبت دوامدار از ذخیره آب و سیستم نلدوانی.
•    تطبیق نقشه های کانالیزاسیون و آبرسانی  در ساحه تحت کار.
•    ترتیب برآورد های ابتدائی و ثانی از امور آبرسانی و کانالیزاسیون.
وظایف مدیریتی: 
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    هماهنگی لازم تخنیکی با مهندس در طرح و دیزاین ساختمان ها قبل از آغاز کار.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در رشته :( انجینری آبرسانی) و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجحیت داده میشود.
         تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم: 
•    تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی
•    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
        موارد تشویقی:
•    (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

Documents

فورم درخواستی