مدیر عمومی تعمیرات

moi-af
سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۸ - ۹:۳۵

Publish Date

Closing Date

Location

ولایتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تعمیرات 
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امورداخله 
بخش مربوطه    قوماندانی امنیه ولایات
موقعیت پست:    ولایت میدان وردگ، لوگر،خوست،پکتیکا، غزنی، کندهار، دایکندی،زابل،بدخشان،پکتیا
تعداد پست:    10
گزارشده به:    معاون تامیناتی    
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر( مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:   مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق پروژهای ساختمانی درمطابقت به معیارهای از قبل تعین شده، حفظ و مراقبت آن 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    رهنمایی  نظارت از ساحه کاری و مرور از پیشرفت جهت حصول اطمینان ، حفظ استندردها و تطابق مقراراتی.
2.     مدیریت و کنترول از پیشرفت اموراات ساختمانی طرح و ديزاين سيستم های آبرسانی تعميرات، سيستم برق پروژه هاي ساختماني.
3.    تهیه و ترتیب اسناد لازمه ساختمانی و تعمیراتی و حصول اطمینان از تطبیق پلان منظور شده درپروژه .
4.    تسلیم گیری ساختمان و یا تعمیرات جدید التاسیس در مطابقت به پلان اعمار گردیده است.
5.    حفظ و مراقبت ساختمان ها و برآورد لوازم ساختمانی مورد ضرورت در مطابقت به پلان منظورشده.
6.     تهیه و ترتیب پیشنهاد ترمیمات اساسی جهت جلوگیری از سکتگی در امورات حفظ ومراقبت  تعمیرات ولایت مربوطه  تشخیص  نمودن قابل ترمیمات (قبل از وقوع حادثه یا بعد از حادثه ) ضرورت دارد.
وظایف مدیریتی: 
7.     تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده؛
8.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
9.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر؛
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
           وظایف هماهنگی:
12.    هماهنگی لازم با تیم تخنیک جهت تحقق اهداف و برنامه های ساختمانی.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 8،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته‌های(  سیول انجینری، انجینری ساختمانی، انجینری برق، انجینری آبرسانی، انجینری میخانیک ) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: 
3.    داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
4.    مهارت‌های لازم: 
•    تسلط به یکی از زبان‌های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه.
          موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی