کارشناس استخدام

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس استخدام
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش مربوطه    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    
گزارشده به:    آمر استخدام 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    
تاریخ بازنگری:    
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه: ارائه مشوره های موثر و قانونی پیرامون پروسه استخدام به آمر استخدام و ارائه طرح های بهتر درتنظیم  فعالیتها  در جهت بهبود امور استخدام.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت.
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط.
3.    مشوره دهی پروسه استخدام در زمینه تحقق اهداف وزارت  و ترتیب پالیسی و پروسیجرهای  استخدامی.
4.    تعقیب دیدگاه های وزارت و ارائه پالیسی های لازم طبق قانون خدمات ملکی.
5.    رهنمایی های لازم به کارمندان استخدام در جهت بهبود امور استخدام.
6.    اشتراک در سیمینار ها پیرامون  تحقق اهداف وزارت بمنظور استخدام موثر و انکشاف سیستم های جدید استخدام.
7.    ارائه مشوره درتقویت  دیتابیس استخدام دقیق بمنظور جمع آوری و تحلیل گزارشات.
8.    اشتراک در جلسات کمیته ها استخدام بستهای قراردادی و غیر قراردادی.
9.     تهیه  رهنمود ها غرض بهبود امور اجراات کارمندان استخدام  در جهت برآورده شدن تحقق اهداف وزارت.
10.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت منابع بشری، مدیریت عمومی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی