کارشناس محاسبه و معاشات

moi-af
شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۹ - ۱۴:۳۶

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس محاسبه و معاشات
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه علیه مواد مخدر
موقعیت پست:    1
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمر مربوطه
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       هدف وظیفه:  تهیه، ترتیب و تنظیم  راپور معاشات ،اضافه کاری  وسایر امتیارات تمامی کارکنان مرکزی معینیت مبارزه با مواد مخدربرویت راپور واصله
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    نظارت ازتطبیق راپورهای حاضری با استحقاق معاشات وسنجش کسرات نظر به راپور حاضری پرسونل.
2.    ترتیب پروپوزل ها مطابق ستندردهای ریاست مالی وارایه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
3.    نظارت از روند آزمایش کارکنان پیشنهاد شده برای امتیازات مادی استثنایی طبق طرزالعمل مربوط.
4.    ارائه نظریات برای پیشبرد امور معاشات کارمندان به منظو ر اجرای به موقع معاشات کارمندان. 
5.    حصول اطمینان از داشتن رهنمود های تطبیقی جدید در مورد حاضری، رخصتی و معاش.
6.    فرآهم آوری مشوره های مسلکی در رابطه به مسایل، مشکلات و نگرانی های ناشی از حاضری، رخصتی ها، معاش و سایر امتیازات. 
وظایف مدیریتی: 
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
8.    پلانگذاری آمریت هماهنگی مالی و بودجه  درمطابقت به دیدگاه، اهداف، مقاصد، ماموریت، فعالیت های معینیت با درنظرداشت مؤثریت ومثمریت.
9.    مطالعه گزارش اجراأت سالانه تمام واحدهای مرکزی وولایتی معینیت جهت پلانگذاری مطابق ضرورت.
10.    ترتیب گزارش معاشات مامورین بر اساس فارمت معیاری وزارت مالیه و ارسال آن به بریاست مالی وزارت غرض اجراات بعدی. 
11.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط.
12.    اجرای و سایر وظایف برحسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف  مبارزه علیه مواد مخدر. 
وظایف هماهنگی:
13.    تحکیم ارتباط و هماهنگی با، ریاست عمومی مالی بودجه، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت مالیه.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
        این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد  7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، مدیریت مالی، CA، ACCA، حسابداری، اداره عامه، اداره تجارت از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
         تجارب لازمه: یکسال مرتبط به وظیفه.
1.     مهارت های لازم: کورس های کوتاه مدت ویا دراز مدت آموزشی مرتبط به وظیفه..بلدیت درسیستم مالی وبودجه سازی واگاهی ازطرزالعمل های مالی. مهارتهای نظارت وارزیابی، ارتباطات وسایراساسات اداره ومدیریت، 
          تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
o    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
ب.(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود