سرپرست وزارت امورداخله روی مبارزه جدی با جرایم جنایی تاکید کرد.

hakimi-moi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ - ۱۹:۱۷
01

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امورداخله به ادامه روند ارزیابی هایش از کارکرد پولیس کابل در امر مبارزه با جرایم جنایی و تامین امنیت در این شهر، امروز نیز به حوزه پنجم امنیتی پولیس رفت در دیداری با منسوبین و سربازان آن حوزه کارکرد آنان مورد ارزیابی قرار داد.

سرپرست وزارت امورداخله در جریان بررسی هایش از گزمه های شهری نیروهای پولیس در بخشهای مختلف کابل، گفت که وضعیت کنونی در شهر کابل، برای مردم و رهبری وزارت امورداخله قابل قبول نمیباشد و به پولیس کابل دستور داد که تلاشهای شان را در راستای تامین امنیت و به خصوص مبارزه با جرایم جنایی بیشتر سازند.

آقای اندرابی از طرزالعمل که به هدف مبارزه با جرایم تهیه شده است یاد کرد و گفت که با تطبیق کامل این طرزالعمل، شهروندان شهر کابل شاهد تغییرات مثبت در زمینه تامین امنیت و به ویژه کاهش جرایم جنایی در شهر کابل خواهند بود.

همچنان سرپرست وزارت امورداخله فعالیت های موظفین پولیس مبارزه با مواد مخدر و سایر منسوبین کشفی و امنیتی را در چوک ارغندی ارزیابی کرد و از تلاشهای شبانه روزی آنان قدر دانی کرد.