آمر اعمالت خانه

moi-af
Sun, Apr 04 2021 2:28 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر اعمالت خانه
بست:    3
وزارت یا اداره:    ریاست عمومی لوژستیک 
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    
گزارشده به:    رئیس عمومی لوژستیک 
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه: کنترول، نظارت، رهنمایی و مدیریت تمام امور اعمالت خانه و حصول اطمینان از پیشرفت کار
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    کنترول حاضری کارمندان تحت اثر در آغاز و ختم رسمیات. تطبیق پلان اعمالاتی در وقت و زمان معینه.
2.    ترتیب و تثبیت نیاز مندی طی پلان اعمالاتی سالانه و ارسال آن غرض تهیه و تدارک به مرجع مربوطه.
3.    کنترول از کمیت و کیفیت دوخت تماماً ملبوسات مطابق به تعلیماتنامه.
4.    چک و کنترول از دوخت تمامآ ملبوسات و اکمال آن به مراجع مربوط.
5.    حصول اطمینان از تمام اکمالات (البسه باب ) به تمام قطعات و جزوتامهای وزارت مطابق پلان به رویت اسناد های به مرجع مربوطه. 
6.    کنترول و تنظیم پرسونل مدیریت عمومی لوژستیک در وظایف روزمره محوله شان.
7.    کنترول دقیق از قوماندانی بلوک خدمت ، محافظان امنیتی به صورت دوامدار و دقیق خصوصا در وقت احضارات.
8.    کنترول از پاکی و صفایی محیط کار 
9.    اشتراک در جلسات و ارائیه یاداشت ها و ابراز نظر در قسمت چگونگی دوخت و اکمال البسه باب.
وظایف مدیریتی:
10.    تهیه و ترتیب پلان کاری آمریت اعمالت خانه در مطابقت با پلان آمریت البسه، تجهیزات انفرادی و قرطاسیه ریاست عمومی لوژستیک.
11.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر؛
12.    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر؛
13.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14.    اجرای سایر اوامر و هدایات قانونی که از طرف رئیس عمومی لوژستیک ابلاغ میگردد.
وظایف هماهنگی:
15.    مفاهمه و هماهنگی با ریاست های مرکزی و ولایتی جهت تثبیت و اکمال البسه به وقت وزمان آن
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (،مدیریت منابع بشری، اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت پروژه، ژورنالیزم، فلسفه تاریخ، پالیسی عامه، روان شناسی، جامعه شناسی، اداره و مدیریت، شریعات، مردم شناسی) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    موارد تشویقی:
•    5نمره امتیازی برای بستهای سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص داری معلولیت برای افراد داری معلول در صورتیکه  معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
•    (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی