معینیت مبارزه علیه مواد مخدر

معینیت مبارزه با مواد مخدر مسولیت ریشه کن کردن کشت خشخاش، برچیدن آزمایش گاه های غیر قانونی مواد مخدر و تحقیق و تفحص در مورد کشت، ترافیک و قاچاق مواد مخدر را به عهده دارد.

مواد مخدر منحیث یک تهدید و چالش بزرگ برای کشور عزیز ما افغانستان، منطقه و جهان است که با نا امنی وبی ثباتی و دوام جنگ در کشور ارتباط مستقیم داشته و سلامت جامعه ما را با خطر جدی مواجه ساخته است. مواد مخدر یگانه منبع تمویل تروریزم و شورش گری در کشور بوده و با فساد گسترده در کشور ارتباط مستقیم دارد و عامل عمده فساد اخلاقی و اجتماعیاست. 

بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از طرف دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد UNODC کشت تریاک امسال نسبت به سال گذشته %36 ازدیاد را نشان میدهد که از 131 هزارهکتار در سال 1391 به 209000 هزار هکتار در سال 1392 افزایش یافته است که بالا ترین ارقام را طی 10 سال گذشته شاهد هستیم که 95 % در 5 ولایت نا امن جنوب و غرب افغانستان کشت گردیده و تنها %53 تنها در ولایت هلمند تخمین شده است. آمار معتادین مواد مخدر از یک ملیون به 1.6 ملیون نفر نسبت به سال گذشته ازدیاد یافته است. 

بر اساس دیدگاههای 10 ساله وزیر امور داخله افغانستان باید تا 5 سال آینده %50 کشت، تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در کشور تقلیل پیدا کند و تا 10 سال آینده باید %100 ما یک کشور عاری از کشت، تولید و قاچاق و ترافیک بر اساس این دیدگاه داشته باشیم.

اراده و ایجاد ظرفیت در اداره پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و همکاری، هماهنگی دیگر ارگانهای کشفی و امنیتی ما را به این هدف نزدیکتر خواهد ساخت. 

در بخش همکاری های منطقوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر در سال جاری 3 عملیات همزمان مرزی با جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسالمی ایران به اجرا گذاشته است.

اولویت های معینیت مبارزه علیه مواد مخدر 

  1. در روشنایی قوانین نافذه، استراتیژی ها، پالیسی ها، فرامین و اوامر مقامات ذیصلاح معینیت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان اولویت های ذیل را دارا می باشد: 
  2. تطبیق قوانین و عملی ساختن دیدگاه های ده ساله وزیر امور داخله و پالیسی مشترک تنفیذ قانون وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛
  3. ارتقای ظرفیت و تخصصی سازی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر و ایجاد ظرفیت در آکادمی تربیوی پولیس مبارزه علیه مواد مخدر؛
  4. تشدید عملیاتها و بلند بردن سطح عملیاتها در کشور و ایجاد ظرفیت رهبری عملیاتها در مرکز سوق اداره تاک؛
  5. هدف قرار دادن باندهای اصلی و قاچاقبران بزرگ مواد مخدر؛
  6. هدف قرار دادن مراکز اصلی پروسس مواد مخدر و فابریکه های تولید هیروئین؛
  7. راه اندازی عملیاتهای بزرگ تصفیوی در مرزها بخاطر نابود ساختن باندهای مسلح قاچاق مواد مخدر در سرحدات؛
  8. تقویت همکاری های منطقوی و راه اندازی تبادله اطالعات و معلومات و راه اندازی عملیاتهای همزمان مرزی با کشورهای همسایه؛
  9. تلاش در جهت محو کامل کشت کوکنار در سرتاسر کشور و ایجاد دوباره قطعه محو کشت کوکنار و بلند بردن ظرفیت محو در ولایات آسیب پذیر؛
  10. تقویت سرحدات، بنادر و گمرکات و میادین هوائی و جابه جایی پولیس مسلکی در محالت ذکر شده بخاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر؛