تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت بادغیس

بتاریخ های 6/10/1396، 13/10/1396، 2/12/1396، 5/1/1397، 12/3/1397 و20/3/1397  مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت بادغیس و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (115) تن میرسید 6  جلسه را پیرامون جلسه بااعضای شورای مشورتی، حل دو منازعه، همکاری مردم باپولیس، صلح و امنیت و اهمیت آن، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال 1397 صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi