تنظیم و تدویر جلسات اعضای شورا های مشارکت مردم و پولیس، ولایت غور

بتاریخ های 6/10/1396، 3/11/1396، 2/12/1396، 5/1/1397، 5/2/1397، 10/3/1397 و 20/30/1397 مدیریت ع پولیس مردمی قوماندانی امنیه ولایت غور و اعضای محترم شورا های مشارکت مردم و پولیس که تعداد شان به (117) تن میرسید 7 جلسه را پیرامون همکاری مردم با پولیس، حمایت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، انتخابات پارلمانی سال  1397، حل منازعه، وضعیت امنیتی، صلح و امنیت و اهمیت آن، جلب رضایت، اعتماد و همکاری مردم با پولیس صحبت، نظریات و پیشنهادات خویش را با پولیس محل در جهت حل مشکل آن شریک ساخته اند.

moi