مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor)

moi-af
Wed, Jan 30 2019 4:26 PM
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست مشاور ارشد انکشاف سیستم های مالی (Reform Advisor) 
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ع مالی و بودجه)
تعداد بست 1
محل کار کابل
گزارشدهی به رئیس ع مالی و بودجه

                          
هدف وظیفه : هماهنگی و نظارت از تطبیق سیتسم مدیریت مالی در وزارت امور داخله جهت رفع موانع در پروسه تطبیق سیستم مالی و حصول اطمینان از معیاری بودن و پاسخگو بودن سیستم مدیریت مالی در برابر نیازمندیها و مشکلات موجود که باعث شده وزارت امور داخله در تطبیق مصرف درست بودجه در طی سالیان متمادی به مشکل موجه باشد.
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه جهت انسجام و هماهنگی بیشتر در بخش تطبیق سیستم مدیریت مالی و بودجه.
2.    همکاری با ریاست خریداری در روند تدارکات و ترتیب شرطنامه معیاری جهت تدارک سیستم مدیریت مالی.
3.    نظارت، بررسی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و رهنمود های مالی در تهیه و ترتیب سیستم مدیریت مالی.
4.    همکاری تخنیکی در پروسه ایجاد سیستم مدیریت مالی و بودجه مطابق به ساختار بودجه وزارت امور داخله.
5.    اشتراک فعال در پروسه داوطلبی و آفرگشایی شرکت ها به نمایندگی از ریاست ع مالی و بودجه.
6.    ایجاد و تحکیم هماهنگی مستمر با قدمه های ریاست عمومی مالی و بودجه جهت دریافت مشکلات موجود و انتقال آن به شرکت تهیه کننده سیستم مدیریت مالی بمنظور رفع مشکلات بعدی سیستم.
7.    حصول اطمینان از تطبیق بموقع و مطابق به شرایط قرارداد سیستم مدیریت مالی توسط شرکت تهیه کننده در وزارت امور داخله.
8.    حصول اطمینان از آموزش مسلکی کارکنان بخش های مالی و بودجه در زمینه استفاده درست از سیستم مدیریت مالی و بودجه.
9.    هماهنگی با ریاست های تدارکات، تکنالوژی و مخابره و ریاست ع لوژستیک در زمینه اکمال تجهیزات لازمه سیستم مدیریت مالی
10.    تهیه و ارائه گزارش از اجراات صورت گرفته، مشکلات موجود و تدابیر اتخاذ شده بریاست ع مالی و بودجه.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف وزارت  سپرده میشود.

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن  معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس در رشته اقتصاد و مالی را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
کاندید باید حد اقل 7 سال تجربه کاری در بخش مالی و بودجه داشته باشد.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص برنامه های مالی.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.