هماهنگ کننده ولایتی

moi-af
Wed, Jan 30 2019 4:22 PM
job-moi

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف :

عنوان بست هماهنگ کننده ولایتی
رتبه بست قراردادی 
وزارت/اداره امور داخله
ریاست (ریاست ترافیک)
تعداد بست 1
محل کار کابل
گزارشدهی به مدیر پروژه

                          
هدف وظیفه : هماهنگی میان ولایات، جمع آوری گزارشات، ترتیب پلان و تعقیب اجراأت کارمندان ولایتی ثبت وسایط فاقد اسناد
مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و  ترتیب پلان کاری سالانه، ربع وار و ماه وار جهت ایجاد سهولت در ثبت وسایط فاقد اسناد.
 2. هماهنگ نمودن تمام برنامه های پروسه ثبت وسایط فاقد اسناد با دفاتر ولایتی.
 3. ایجاد و تحکیم ارتباطات منظم با دفاتر ولایتی جهت حصول اطمینان از صحت پروسه کاری و تسهیل رسیدگی به مشکلات دفاتر ولایتی.
 4. ایجاد هماهنگی در ترتیب و توحید پلان ها.
 5. جمع آوری گزارشات و پلان ها از ادارات مرکزی و ولایتی و ارائه آن به مراجع ذیربط بعد از تحلیل و توحید.
 6. فراهم آوری تسهیلات غرض از میان بردن عدم هماهنگی کاری.
 7. نظارت از پروسه های کاری کارمندان ولایتی و ارائه مشوره ها و طرح های مفید جهت غنامندی پروسه.
 8. همکاری در پروسه ثبت وسایط فاقد اسناد با کارمندان درج معلومات سیستم.
 9. اجرای امور محوله در وقت و زمان معین آن جهت نیل به اهداف اداره.
 10. حفظ محرمیت  معلومات راجع به وسایط نقلیه و مالکین آنها.
 11. اجرای سایر اموری رسمی اداره در مطابقت به قوانین که توسط آمر مستقیم به وی سپرده می شود.

شرایط، تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:
کاندیدان با تکمیل نمودن  معیارهای زیر واجد شرایط می باشند.
کاندید باید تابعیت افغانستان را داشته و سن وی از 18 سال کمتر و از 64 سال بیشتر نباشد.
کاندید باید حد اقل سند تحصیلی لیسانس را داشته و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده می شود.
داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه و یا در وظایف مشابه.
داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص دیتابیس.
بلدیت به زبان های رسمی کشور و زبان انگلیسی.
کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 10/11/1397 الی 17/11/1397 درخواست کاری خویش را با اسناد معتبر تحصیلی و تجارب کاری و ذکر بست درخواستی  صرف بشکل الکترونیکی به ایمیل Muzammil.nikbin753@gmail.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.