مولوی عبدالرحیم ثاقب سریاور وزیر امور داخله با ماریان زیمبلو مدیر برنامه های ارشد انستیتیوت صلح اروپا دیدار کرد

moi-af
Mon, Aug 01 2022 9:46 AM
sfsf

مولوی عبدالرحیم ثاقب سریاور وزیر امور داخله با ماریان زیمبلو مدیر برنامه های ارشد انستیتیوت صلح اروپا دیدار کرد. در این دیدار طرفین روی مسایل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بحث و تبادل نظر نمودند. ماریان همچنان دست آورد نشست های برگزارشده در استانبول و تاشکند را قناعت بخش دانسته اطمینان داد انستیتیوت صلح اروپا از هرنوع همکاری ای که به استقرار ثبات دایمی در افغانستان منتج شود دریغ نخواهد کرد. در همین حال، سریاور وزیر امور داخله نیز، از همکاری های انستیتیوت صلح اروپا با امارت اسلامی افغانستان استقبال نموده خواهان همکاری های هرچه بیشتر این نهاد با نظام کنونی افغانستان شد. آقای عبدالرحیم ثاقب تأکید کرد که آغوش امارت اسلامی به روی همه باز است و کمیسیون دعوت امارت اسلامی در پیوند به برگشت آنعده افغانهایی که در خارج بسر می‌برند تلاش هایش را تسریع بخشیده است و شماری از این چهره ها در حال حاضر به کشور برگشته اند و روی برگشت سایر شخصیت ها و کدرهای علمی افغانسان نیز کار جریان دارد.