مسول هماهنگی ولایتی

moi-af
Tue, Apr 20 2021 11:11 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مسول هماهنگی ولایتی 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت وامورداخله 
موقعیت پست:    مرکزی
بخش:    ریاست عمومی مالی و بودجه
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس عمومی مالی و بودجه
گزارش¬گیر از:    قدمه های تحت اثر (مطایق ساختارتشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هدف وظیفه : ایجاد زمینه مناسب غرض هماهنگی هر چه بهتر و موثرتر بین مسئولین ریاست و مسئولین مالی و بودجه در ولایات ، جمع آوری گزارشات ، ترتیب پلان و تعقیب اجراات مسئولین مالی و بودجوی بخش ولایتی
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت مسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
1.    تحکیم ارتباطات منظم با واحدهای بودجوی ولایتی جهت حصول اطمینان از صحت پروسه کاری و تسهیل رسیدگی به مشکلات واحدهای بودجوی در ولایات.
2.    مفاهمه و هماهنگی در ترتیب و توحید پلان های ولایتی و همکاری در جمع آوری ضروریات و تثبیت احتیاجات ولایات.
3.    جمع آوری گزارشات و پلان ها از ادارات مرکزی و ولایتی و ارائه آن به مراجع ذیربط بعد از تحلیل و توحید.
4.    فراهم آوری تسهیلات غرض از میان بردن عدم هماهنگی کاری و شریک ساختن مشکلات مالی و بودجوی موجود در ولایات با غرض دریافت راه حل مناسب.
5.    همکاری در تعقیب تخصیصات ولایتی و انتقال مشکلات از قبیل کمبود بودجه ، تعدیلات مورد ضرورت  ولایتی.
6.    همکاری با آمریت دفترداری ریاست محاسبه و معاشات غرض دریافت راپورهای م 22 و م20 و سایر اسناد مورد ضرورت از ولایات به وقت و زمان مناسب.
7.    همآهنگی بمنظور ایجاد سهولت در سفرهای رسمی مقامات و مامورین ریاست عمومی مالی و بودجه به ولایات.
8.    انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار و  نظارت از پروسه های کاری کارمندان ولایتی و ارائه مشوره ها و طرح های مفید جهت غنامندی پروسه.
9.    ارسال، تشریح وتوضیح پالیسی ها، قوانین ، رهنمودها و هدایات رهبری ریاست عمومی مالی و بودجه به مسئولین مالی و بودجه در ولایات  جهت تطبیق و عرضه خدمات بهتر مالی و بودجوی.
وظایف مدیریتی:
10.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف تعیین شده اداره.
11.    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
12.    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
13.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
15.     مفاهمه و هماهنگ نمودن تمام اجرات مالی و بودجوی در ولایات با ریاست عمومی مالی و بودجه در مرکز؛
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ،اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، حقوق و علوم سیاسی، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل دو سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
   (5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت   در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالمعل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود