معاون و سرمیخانیک

moi-af
Sun, Apr 04 2021 5:05 PM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف بستهای خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون و سرمیخانیک
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    آمریت ورکشاپ 
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر ورکشاپ ها قوماندانی حمایوی
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: مدیریت و کنترول نمودن امور ترمیمات، پرزه جات حفظ و مراقبت از وسایط، سلاح و سایر عینیات لوژستیکی. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    مراقبت، مسوولیت و کنترول عملیاتی بخش های مربوط به ورکشاپ های تخنیکی و ترمیماتی.
•    تحت اجرا قرار دادن پروسه ترمیمات اسلحه و وسایط به رویت پلان منظور شده.
•    کنترول نمودن و ترتیب پلان توزیع پرزه جات داخل دیپو و امور ورکشاپ.
•    چک، بررسی و جمع آوری داغمه جات و تهیه لیست آنها.
•    حصول اطمینان از ترمیم وسایط به شکل فنی در مطابقت به قوانین و استندردها  و تسلیمی آن به ریاست مربوطه.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره.
•    مدیریت و ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام بخشهای مربوط جهت انجام بهتر فعالیتها
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 8،7، و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، حقوق و علوسیاسی، اداره و رهبری، پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت پروژه، حکومتداری خوب، تدارکات، لوژستیک) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری:  حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی 
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    موارد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود