کارمند مسلکی تطبیقات

moi-af
Sun, Apr 04 2021 3:41 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارمند مسلکی تطبیقات
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    معاونیت محاسبه و معاشات بودجه ریاست عمومی مالی و بودجه
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    2
گزارشده به:    آمر دفتر داری
گزارش¬گیر از:    ندارد
تاریخ بازنگری:    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :  محاسبه معاشات و راپوردهی، تطبیقات،  ایجاد هماهنگی با وزارت ها، مستوفیت ها و بانک مرکزی در ارتباط به فعالیت های تطبیقاتی 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ومسؤلیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی :
•    تعقیب حواله های طورتحویل در ریاست خزائن وزارت مالیه جهت تسریع و حصول اطمینان از محسوبی آن.
•    تحلیل و تشخیص فعالیت های تطبیقاتی غرض حصول اطمینان از موجودیت هماهنگی کامل میان فعالیت های این بخش با جدول محاسبات و حسابات بانکی در د افغانستان بانک .
•    حصول اطمینان از تامین ارتباط بین مسئولین مالی مرکز با وزارت مالیه و مسئولین مالی ولایتی با مستوفیت های ولایتی در رابطه به تطبیقات حساب های مالی.
•    همکاری در تامین ارتباط و همکاری با بانک مرکزی دررابطه به فورم گزارش بانکی و شرایط محتویات غرض تطبیقات بانکی.
•    تهیه گزارشات از چگونگی انجام تطبیقات حسابی و ارائه معلومات به آمر دفتر و رئیس محاسبه و معاشات.
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با تمام دیپارتمنت های داخلی و سایر ادارات دولتی بخصوص وزارت مالیه
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA ، محاسبه و مالی، اقتصاد، ادبیات، تعلیم و تربیه ، پالیسی عامه، ارتباطات، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، مدیریت منابع بشری) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق لذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یکسال تجریه کاری مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور.                
3.     مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•      مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود