مدیر عمومی تخصیصات ولایتی

moi-af
Sun, Apr 04 2021 3:41 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی تخصیصات ولایتی   
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمربودجه عادی 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :  مدیریت، نظارت و کنترول از اجرای تخصیصات بودجه عادی برای ولایات (فورم ب 20  ) در مطابقت با بودجه منظورشده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی :
1.    توزیع تخصیص ربعوار ذریعه فورم (ب20) به تمام واحد های اداری ولایتی براساس برنامه، کنترول ومراقبت از توازن تخصیصات ولایتی و قطعات وجزوتامها.
2.    بررسی دقیق فورمه های بودجوی مربوط ولایات ( تخصیص ، تعدیل ، تزئید)  و تنظیم و مراقبت از صدور تخصیصات ولایتی در وقت معین، جهت توزیع واقع بینانه،  ترتیب و تنظیم وارسال تعلیمات نامه ها ،اوامر و دایرکتیف های مالی به جزوتام ها.
3.    اخذ راپور ازصورت مصارفات بودجه منظورشده وارسال شده به تمامآ واحد های بودجوی درسطح ولایات وارائه گزارش آن به مرجع مربوط.
4.    تهیه و ترتیب و طی مراحل تخصیصات (ب 20) ولایتی را طبق شرایط قرار داد ، نورم معاشت و مصارفات با در نظر داشت مقررات مالی مطابق چک لست معین و ارسال آن به  ریاست بودجه وزارت مالیه.
5.    حصول اطمینان از ثبت بودجه منظور شده ، تخصیصات صادر شده به ولایات و همچنان سایر اسناد لازمه برای اجرای تخصیصات ولایتی.
6.    ثبت کمپیوتری تمام تخصیصات اخذ شده از وزارت مالیه ونظارت از حفظ و نگهداری کاپی اصل تخصیصات ولایتی (ب 20 ) ها.
7.    حصول اطمینان از توازن تخصیصات در تمام سطوح مصارفات در ولایات ، ثبت تخصیصات ولایتی در کتاب (م38 ب ) غرض کنترل از وضعیت تخصیصات ولایتی.
وظایف مدیریتی:
8.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده.
9.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
•     مفاهمه و هماهنگی جهت  درخواست تخصیصات از وزارت مالیه در مطابقت با بودجه منظور شده ، در فصول ، فـنـد ها و برنامه های مشخص وزارت.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری،حکومت داری،، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، CA، ACCA) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارتهای لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
•    مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود