عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی

moi-af
Sat, Feb 27 2021 2:36 PM

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو مسلکی تکنالوژی معلوماتی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت علیه مواد مخدر
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمر تکنالوژی معلوماتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        هدف وظیفه: ترتیب وتنظیم سیستم تکنالوژی معلوماتی شعبات معینیت مبارزه با مواد ومخدر.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی
وظایف تخصصی:
1.    ترتیب وحمایت ازفهرست تمام کمپیوترهای کارکنان معینیت با لوازم مخابراتی، لوازم وسافت ویر(I/O) بشمول دفاترولایتی. 
2.    اداره و تنظیم فعالیت ومحافظت سیستم ساحه شبکه داخلی (LAN) و شبکه عمومی (WAN) جهت حصول اطمینان از اینکه سیستم های شبکه عملیاتی دیتابیس اسناد، وسایل وسایرفایل های اسناد را مورد حمایت قرار میدهد. 
3.    اداره وتنظیم تمام لوازم وپروگرام ها مربوط به ایمیل الکترونی درتمام دفاترساحوی. 
4.    حصول اطمینان ازنصب وتوسعه سیستم (LAN) و (WAN) شامل (تجهیزمنابع، اداره و تیظیم لوژیستیک، خریداری، حسابات مالی سافت ویرضد ویروس و پروگرام های معیاری وغیره)
5.    دریافت، آزمایش و نصب سیستم ها وهاردویرمخابراتی.
وظایف مدیریتی: 
6.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
7.    حفظ تمام سیستم عملیاتی سافت ویر (Business and Anti-virus)  وحصول اطمینان ازتائید، ارتقا وثبت آن.  
8.    همکاری درحل مشکلات سافت ویروهارد ویربرای تمام دفاتر، وارایه مشوره های تخنیکی وهمکاری های ضروری.
9.    حفظ  وترمیم جزئی تجهیزات هاردویر.
10.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
 وظایف هماهنگی:
1.    
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم: 
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است
         رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس کمپیوتر سانیس، تکنالوژی معلوماتی، سایبر سکیورتی و به در جات تحصیلی بالاتر در رشته های فوق و یا سایر رشته های مرتبط به وظیفه از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور ارجیحت داده میشود.
1.    تجربه کاری: حداقل یک سال مرتبط به وظیفه .
o    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
o    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
o     (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود