مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون

moi-af
Sat, Feb 27 2021 2:36 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی با ارگان های تنفیذ قانون 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش مربوطه    معینیت مبارزه با مواد مخدر 
موقعیت پست:    1
تعداد بست:    
گزارشده به:    آمر مربوطه 
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       هدف وظیفه: همکاری وهمآهنگی با ارگان های تنفیذ قانون جهت تحقق برنامه و فعالیت در عرصه مواد مخدر.
     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
وظایف تخصصی:
1.    همکاری در فعالیت ها با ارگان های تنفیذ قانون جهت تطبیق قانون و پلان های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر.
2.    اشتراک در جلسات ارگان های تنفیذ قانون بمنظور شریک سازی فعالیت ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر.
3.    تهیه گزارشات و معلومات جهت تدویر جلسات گروپ کاری با ارگانهای تنفیذ قانون در عرصه مواد مخدر.
4.    پیگیری اجراات نهاد های تنفیذ قانون و جمع آوری معلومات و ارایه گزارش در زمینه به مقام ذیصلاح.
5.    جمع آوری معلومات و تهیه گزارشات تحلیلی از فعالیت های ارگان های تنفیذ قانون و ارایه گزارش به مقام ذیصلاح.
6.    تحلیل و تجزیه ارقام جمع آوری شده ازلحاظ کمی و کیفی، ترتیب گزارش مختصر، توحیدی گزارشات اجراات انجام شده توسط مراجع ذیربط و ارائه آن به مقام ذیصلاح و حفظ آن
وظایف مدیریتی: 
7.    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره همکاری وهماهنگی با ارگانهای تنفیذ قانون مواد مخدر درعرصه مواد مخدر.
8.    همکاری در فعالیت ها با ارگان های تنفیذ قانون جهت تطبیق قانون و پلان های عملیاتی مبارزه با مواد مخدر.
9.    اشتراک در جلسات ارگان های تنفیذ قانون بمنظور شریک سازی فعالیت ها در عرصه مبارزه با مواد مخدر.
10.    تهیه گزارشات و معلومات جهت تدویر جلسات گروپ کاری با ارگانهای تنفیذ قانون در عرصه مواد مخدر.
11.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
13.    همآهنگی با ارگان های تنفیذ قانون جهت تحقق برنامه و فعالیت در عرصه مواد مخدر.
       --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصلیی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: پالیسی عامه، اداره عامه، اداره تجارت، اداره مدیریت، حکومت داری، حقوق و علوم سیاسی، شرعیات(فقه قانون)، ارتباطات عامه، روابط بین الملل، اقتصاد و از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج کشور به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجیحت داده میشود.
تجربه کاری: حد اقل یک سال مرتبط به وظیفه. 
1.    مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی کشور (پشتو یا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی.
2.    موارد تشویقی:
الف. (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلول در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظیفه نگردد.
     ب. (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی