ریاست جندر, حقوق بشر و اطفال

 

1_ مقدمه :

وزارت امور داخله بیدرنگ تلاش نموده با در نظر داشت قوانین ملی واسناد بین المللی که افغانستان به آن ملحق گردیده، اقدامات لازم و عملی را جهت جلب و جذب زنان به صفوف پولیس ملی مبذول،سهولت ها و شرایط آبرومندانه وظیفوی،ارتقای ظرفیت وجلوگیری از آزار واذیت را تاٌمین ودر رفع مشکلات وچالشهای منسوبین پولیس اناثیه اقدام نموده و شکایات آنها  را از طریق مرکز اطلاعاتی (119) و شماره (100) پولیس،ریاست حقوق بشر،امور زنان واطفال، واحد های دومی جندر در ولایات، اداره رسیدگی به حل منازعات فامیلی و ریاست ع تفتیش به وقـــــت و زمان معینۀ آن رسیدگی نماید. چنانچه افزایش رقم پولیس اناث که در اوایل حکومت انتقالی تعداد زنان در وزارت امور داخله به (240) تن میرسید. لازم به تذکر است که با انتقال بیش از (528) تن پولیس اناثیه از بخش های سرحدی، نظم عامه و محابس به وزارت دفاع ملی و وزارت عدلیه ، در حال حاضر در صفوف پولیس به تعداد (3988) تن پولیس اناث موجود میباشد که از جمله تعداد (1003) تن افسر،(1447) تن ساتنمن و به تعداد (1538) تن ساتونکی میباشد .

2_ تاریخچه پولیس زن   :

حضور زنان در صفوف پولیس ملی طی چندین دهه گذشته متفاوت بوده است چنانچه در دورۀ سلطنت زمان محمد ظاهر شاه برای اولین بار در حدود (8) تن از زنان در صفوف پولیس ملی ایفاء وظیفه مینمودندکه این رقم الی حاکمیت طالبان از حدود (240) تن پاینتر بوده و بعد از حاکمیت طالبان، حضور زنان در قوای پولیس ملی به صفر تقرب نمود.

خوشبختانه در نتیجه توافقات بن و ایجاد دولت موقت پروسه جلب وجذب زنان به صفوف پولیس افزایش یافت که اکنون حضور ایشان به هزار ها تن ارتقاء نمود است. تا جائیکه به ملاحظه میرسد در شرایط فعلی زنان پولیس نه تنها در مرکز بلکه در قوماندانی های امنیه ولایات قطعات وحوزه های امنیتی در بخش های اداری، مبارزه با جرایم،مبارزه با مواد مخدر،مبارزه با تروریزم ،اداره پاسپورت،حقوق بشروجندر،حل منازعات فامیلی، استخبارات ،مخابره،مرکز اطلاعاتی 119 پولیس،تعلیم و تربیه و سایر بخش ها مصروف اجرای وظایف میباشند.

طی (8) دوره از سال1393 الی اخیر سال 1398 (2011 الی 2020) جمعآ تعداد(1684) تن به اکادمی پولیس سیواس کشور دوست ترکیه اعزام  که از جمله تعداد (24) تن از اکادمی متذکره اخراج و طی (8) دوره تعداد(1660) تن به رتبه های افسری و ساتنمنی فارغ  گردیده است .

_ وزارت امور داخله با همکاری مالی اداره لتفا، برنامه سروی منسوبین پولیس اناث را در سطح مرکز و ولایات آغاز نموده که با اکمال پروسه مورد نظر بر علاوه از شهرت مکمل،درجه تحصیل،رتبه،بست،قومیت وغیره موارد تمام منسوبین پولیس اناث ثبت و مشخص میگردد.

_برنامه سواد حیاتی یا گود پروگرام برای زنان بی سواد به همکاری اداره محترم سیستکا در حال تطبیق قرار دارد که همین اکنون به تعداد (25) تن از زنان ملکی ونظامی در داخل قرار گاه وزارت امور داخله مصروف آموزش میباشند .

_در حدود (30) تن منسوبین پولیس اناث در بست های نسبتاً کلیدی همچون مدیریت های عمومی الی ریاست ومعاونیت ریاست توظیف وبه تعداد (1) تن از منسوبین پولیس اناث دارای رتبه مل پاسوال میباشند .

به منظور تامین و حمایت حقوق پولیس زن  ، جلوگیری از آزار واذیت و حفظ بقاء آنان، وزارت امور داخله اسناد رهنمودی  ذیل را ترتیب و بعد از متظوری جهت تحقق به عموم معینیت ها،ریاست ها،قطعات وقوماندانی های امنیه ولایات تکثیرنموده است :

1_ پالیسی جندر .

2_طرزالعمل کمیته کاری جندر .

3_ ایجاد وفعالیت کمیته جندر.

4_ استراتیژی انسجام امور پرسونل اناث .

5_ پلان تطبیقی استراتیژی امور پرسونل اناث.

6_ طرزالعمل کاری کمیسیون رسیده گی به آزار واذیت زنان .

7_ کمیسیون رسیده گی به هر نوع آزار واذیت علیه زنان .

8_ پالیسی منع تبعیض.

9_ پالیسی منع آزار واذیت زنان واطفال.

10_ ترتیب پلان تطبیقی در مورد حکم نمبر (2902) مقام محترم عالی ریاست جمهوری پیرامون مصئونیت وحمایت زنان .

11_ ایجاد بیش از (96) شورای پولیس اناث و ترتیب طرزالعمل برای فعالیت کاری آن .

12_ اوامر (023) ،(018)و (08) مقام وزارت راجع به جلوگیری هر نوع آزار واذیت منسوبین پولیس اناث در محل وظیفه و ایجاد سهولت های وظیفوی برای زنان .

وضعیت فعلی زنان در پولیس عاری از مشکلات نمی باشد عوامل زیادی موجب پائین  بودن میزان جلب وجذب زنان در نیروهای پولیس وجود دارد که عوامل سنتی وعقیدتی مردم،تبلیغات مخالفین،عدم امنیت سرتاسری،تهدیدات امنیتی و برخورد نامناسب عده از مسئوولین را می توان یادآوری نمود.

3_ دست آورد ها:

وزارت امور داخله به منظور ایجاد سهولت های کاری و مصئونیت شغلی،ارتقای ظرفیت و تسریع پروسه جلب وجذب زنان در طی دو سال به اجراات و دست آورد های ذیل نایل آمده است:

1_ منظوری و اجرای ده نوع امتیازات تشویقی مادی برای عموم منسوبین پولیس از بودجه ریاست حقوق بشر ،به همکاری اداره سیستکا.

2_ اجرای کمپاین های تبلیغاتی برای دو مراتب در مکاتیب اناثیه شهر و ولسوالی های ولایت کابل باتوزیع مواد تبلیغاتی از بودجه ریاست حقوق بشر .

3_ نشر پیام های تبلیغاتی حاوی پیامدهای منفی خشونت،وظایف پولیس در برابر اعمال خشونت ،جلب وجذب زنان به صفوف پولیس بعضی از موارد از طریق رادیوهای کلید،آرمان ،شمشاد ،خورشید و روزنامه های آرمان،دنیا ،و هفته نامه کلید و ماهنامه مرسل.

4_اعمار شش پروژه عمرانی دارای اطاق های تبدیلی لباس و تشناب های اناث در قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار و در (18) قوماندانی های امنیه  ولایات برای منسوبین اناث .

5_ اعمار مجتمع جندر در داخل قرار گاه وزارت و آغاز کار شهرک رهایشی برای منسوبین پولیس اناث .

6_ راه اندازی محفل استماع شکایات و رسیده گی به چالشها و مشکلات منسوبین پولیس اناث با محترم وزیر امور داخله با شرکت (900) تن از اناث پولیس .

7_ تدویر بیش از (100) سمینار و ورکشاپ آموزشی تحت عناوین حقوق بشرو حاکمیت قانون،اقدام پولیس در قضایای خشونت علیه زنان ،حقوق زنان از دیدگاه اسلام در سطح مرکز و ولایات برای منسوبین پولیس .

8_ معرفی و اعزام بیش از (190) تن منسوبین اناث جهت ارتقای ظرفیت مسلکی به ورکشاپ ها و سمینار های که از جانب موسسات و ادارات مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی تدویر گردیده است .

9_ ترتیب و ارائه گزارش پیرامون تحقق کنوانسیون بین المللی منع هر نوع تبعیض علیه زن .

10_   راه اندازی کمپاین محو خشونت علیه زنان بتاریخ 15/12/1396 به اشتراک (800) تن زنان پولیس و مهمانان داخلی وخارجی به حضور داشت محترمه بانوی اول کشور و محترم وزیر امور داخله .

11_ ایجاد و فعالیت دیپارتمنت جندر و حقوق بشر در قوماندانی اکادمی پولیس .

4_  مشکلات چالش و راه حل پیشنهادی :

_ تا هنوز از جانب عده ای از مسوولین و منسوبین پولیس ذکور با زنان پولیس رویه زشت ،تحقیرامیز صورت میگیرد .

_ عدم صلاحیت تشکیلاتی و استقلالیت وظیفوی به بخش جندر در قسمت تعینات قشر اناث در بست های مشخص اناثیه .

_ زنان پولیس تا هنوز از ظرفیت کافی مسلکی و وظیفوی برخوردار نبوده به آموزش های بیشتر مسلکی و تحصیلی نیاز دارد .

_ عدم همکاری قوماندانی های امنیه ولایات در قسمت جلب وجذب زنان به پولیس باالخصوص آن عده ولایات که در آن حضور زنان در صفوف پولیس کم رنگ میباشد .

_ عدم سهولت های حمل ونقل،اطاق های تبدیلی لباس،کلینیک صحی، کودکستان ها،تشناب های مخصوص و دفاتر کاری و سایر ضروریات زنان پولیس به طور متوازن و همسان .

_عدم اجرای ترفیعات منسوبین پولیس اناث نسبت نبود بست های بلند.

_سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی از جانب برخی از مسوولین ذکور در برابر زنان پولیس،حین استخدام،اجرای ترفیع،موافقه و عدم موافقه در بست ها وسایر موارد .

_بعضی از مسوولین به بهانه اینکه ما از زنان در وظایف اوپراتیفی استفاده نموده نمیتوانیم از پذیرش شان در مربوطات خویش خود داری مینمایند .

__قسمیکه دیده می شود با فامیل های شهدای پولیس اناث همکاری لازم صورت نمی گیرد.

5_پیشنهادات و راه حل ها :

_ در تمام کمیسیون های تصمیم گیرنده وزارت ، باید زنان نماینده گی داشته باشند .

_ایجاد دیتابیس معلومات اناث و قضایایی خشونت علیه زنان و اطفال در سطح وزارت ضروری میباشد .

_فراهم اوری زمینه تحصیلات عالی برای زناث پولیس در پوهنتون های دولتی و خارج از کشور .

_فراهم اوری و تامین ضروریات اولیه وتسهیلات برای پولیس اناث جهت اقتدار و خود کفائی شان .

_توزیع نمرات زمین در سطح مرکز و ولایات به منظور اعمار منازل تا باعث تشویق شان گردد.

_سپردن صلاحیت به بخش های جندر در قسمت تعین بستی منسوبین پولیس اناث در سطح مرکز و ولایات .

_ایجاد تشکیل جندر  درتمام بخش های پولیس و اجازه صلاحیت وظیفوی و منظوری تشکیل مستقلانه به آن .

_ مطابق پلان های مشخص باید برای  قشراناث در سراسر کشور که داوطلبانه حاضر به اجرای وظیفه در صفوف پولیس ملی میباشند اطلاع رسانی شود اینکه وزارت امور داخله در نظر دارد تا مطابق یک میکانیزم خاص، سریع وسهل درقسمت تعدیل رتبه آنعده قشراناث واجدالشرایط که فارغ تحصیل به  سویه لیسانس از رشته های مختلف بوده و ازبیکاری رنج میبرند جهت استخدام آنها به صفوف پولیس ملی اقدام واجراات  عاجل می نماید..

_  فارغین صنوف(12) داوطلب را باید اولاً به رتبه دوهم ساتنمن تثبیت رتبه نموده وبعداً ایشان را شامل کورس اساسات مسلکی برای مدت (4) ماه  گردانید.

_  فارغین صنوف (14) داوطلب را باید اولاً به رتبه لمری ساتنمن تثبیت رتبه وبعداً آنها را شامل کورس اساسات مسلکی برای مدت (4) ماه گردانید.

_  فارغین صنوف(16) یا لیسانس داوطلب را باید اولاً به رتبه دوهم حارن  تثبیت رتبه نمود وبعداً ایشان را شامل کورس اساسات مسلکی  (6) ماه گردانید.

_   فارغین صنوف (18) یا ماستر داوطلب را باید اولاً به رتبه دوهم حارن تثبیت رتبه نمود وبعداً آنها را شامل کورس اساسات مسلکی برای مدت (6) ماه گردانید.

_ باید از طرف وزارت امور داخله تعهد عملی در راستای مصئونیت شغلی و آماده سازی فضای بهترکاری برای تمامی پولیس اناثیه و قشر اناث جدیدالجذب داده شود .

_  در پروسه جلب وجذب قشر اناث واجدشرایط جداً توازن قومی وجغرافیایی در نظر گرفته شود .   .

_ باید تعلیم وتربیه اختصاصی پولیس اناثیه  در صدر اولویت های کلیدی  هیئت رهبری مقام وزارت ،ادارات زیربط اپارات مرکزی و همکاران بین المللی حمایت کننده قرار گیرد .

6_ نتیجه گیری:

_ جهت حل مشکلات به موقع و بهبود وضعیت زنان عموم بخش های جندر ادارات و  وزارت خانه ها در تشکیل مقام وزارت تنظیم تشکیلاتی گردیده تا از استقلالیت وظیفوی برخوردار گردند.

_در سطح وزارت های سکتور امنیتی یک تن از افسران نظامی به صفت معاونین وزارت ها تعین بست گردد.

_ دربخش های منابع بشری و پیژنتون ادارات و  وزارت خانه ها تشکیل معاونیت اناث ایجاد و تمام سوانح و امورذاتی زنان از آن طریق اجرا گردد.

_تحت رهبری محترم وزیر امور زنان کمیسیون به اشتراک تمام روسای جندر وزارت خانه ها ایجاد و طی هر ماه به منظور بهبود وضعیت زنان در سطح کشور تدویر جلسه نموده و غرض رفع مشکلات و چالشها پیشنهادات مشخص را عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری ارائیه نماید .

همچنان رئیس و اعضای کمیسیون درختم هر ربع با محترم رئیس صاحب جمهور و یا محترمه بانوی اول کشور ملاقات و تشکیل جلسه نمائید.