سخنرانی ها

سخنرانی محترم محمد مسعود اندرابی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور داخله در مجلس استعمایه ولسی جرگه