قوماندانی تحصیلات عالی و قوماندانیت رهبری پولیس ملی (استاف کالج) معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف ومسولیت های قوماندان تحصیلات عالی وقوماندانیت رهبری پولیس ملی)استاف کالج)

قوماندان مرکز تحصیلات عالی رهبری پولیس تحت اثرمعین امورتعلیمات وپرسونل  بوده و مکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد:

 • تطبیق احکام و فرامین ریاست ج.ا.ا ، مصوبات شورای وزیران، شورای امنیت ملی ، پلان  استراتیژیک ، پالیسی ها وطرزالعمل های منظورشده وزارت امورداخله  .
 • بلند بردن سطح دانش مسلکی،  ارتقای ظرفیت های پرسونل باتکنالوژی جدید،انکشاف رهبریت پولیس به روحیه وطن دوستی وبشردوستی.
 • مواظبت دایمی ازنیازمنــدی های پرسونل قوماندانی تحصیلات عالی رهبــــری پولیس.
 • کنترول از اکمال عینیات لوژستیکی و تخنیکی پرسونل طبق تشکیل .
 • کنترول ازصورت تطبیق پلان های تدابیر امنیتی ومحافظتی ازدیپوهای عینیات لوژستیکی و تخنیکی .
 • کنترول از وضع معیشتی، پاکی و صفائی محیط زیست پرسونل قوماندانی.
 • کنترول وارزیابی دوامدار از پروسه تدریسی واداری طبق پلان منظورشده.
 • ارائه پیشنهاد دررابطه به نصب کادرها با درنظر داشت اصل شایسته سالاری و تجربه کافی در بخش های تدریسی و اداری به معینیت امورتعلیمات وپرسونل
 • تدویر جلسات با معاونین ، آمرین دیپارتمنت ها وبخش های اداری غرض رفع نواقص و بهبود اموربه اساس پلان منظورشده.
 • رسیده گی به موقع به  مشکلات، شکایات و پیشنهادات پرسونل ومراجعین.
 • جهت رشد استعدادها ، اکمال تخصص و نام گذاری القاب رتب علمی مطابق فیصله و تائیدی شورای علمی قوماندانی تحصیلات عالی و رهبری پولیس بادرنظرداشت حقوق وامتیازات مادی و معنوی آن طبق قوانین نافذه کشور و طرزالعمل های منظورشده.
 • همآهنگی پروسه تدریسی واداری بامشاورین درپیشبرد امورکاری قوماندانی تحصیلات عالی رهبری پولیس .
 • کنترول ازاجرای تدابیر امنیتی تولی قرارگاه.
 • کنترول ازاجرای وظایف پرسونل تحت اثر.
 • کنترول دوامدارازوضع اعاشه اباطه وسایر مشکلات مداومین شامل کورسها.
 • ارایه گزارش ازاجراات انجام شده به امرمافوق .