کارمند ثبت معلومات APPS

moi-af
Sun, Mar 31 2019 9:01 AM
moi

Publish Date

Closing Date

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:    کارمند ثبت معلومات APPS
بست:    قراردادی باالمقطع
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله
بخش مربوطه:    ریاست ع پیژنتون- مدیریت ع APPS
موقعیت پست:    کابل
جنسیت:    صرف اناث
تعداد پست:    51
گزارشده به:    آمر مستقیم
گزارش¬گیر از:    ندارد
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
هدف وظیفه:  تسریع پروسه ثبت معلومات در سیستم APPS و حصول اطمینان از صحت و قابل استفاده بودن معلومات ثبت شده.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    توزیع فورمه ها برای کارکنان ملکی و منسوبین پولیس وزارت امور داخله از طریق سیستم APPS.
2.    جمع آوری، چک و حصول اطمینان از صحت معلومات ارائه شده در فورمه ها.
3.    تصحیح ریکارد فورم های کارکنان ملکی و منسوبین پولیس وزارت امور داخله در بخش کارمندان تصدیق شده سیستم APPS.
4.    تصدیق ریکارد های تصحیح شده در سیستم APPS.
5.    اسکن فورمه های طی مراحل شده و اپلود آن در سیستم APPS.
6.    ایجاد ریکارد برای کارکنان ملکی و منسوبین پولیس وزارت امور داخله در بخش های مربوطه از طریق سیستم APPS.
7.    تائید حاضری کارکنان ملکی و منسوبین پولیس وزارت امور داخله در سیستم APPS.
8.    درج معلومات مطابق مشخصات ونیازمندی در سیستم به وقت و زمان معینه.
9.    حصول اطمینان از محفوظ بودن و قابل استفاده بودن معلومات درج شده.
10.    شریک ساختن معلومات با بخش های ذیربط با استیذان شخص صلاحیت دار اداره جهت استفاده رسمی.
11.    ارائه گزارشات تفصیلی از معلومات درج شده به بخش های مربوطه به اساس هدایت آمرین ذیصلاح.
12.    ترتیب پلان و گزارشات منظم فعالیت های بخش مربوطه بشکل ماهوار، ربعوار و سالانه.
13.    رعایت مواد مقرره طرز سلوک جهت تنظیم اصول و رفتار اداری.
14.    حفظ محرمیت و اسرار اداره.
15.    نگهداری درست و منظم از وسایل و تجهیزات دفتر.
16.    اجرای سایر امور مطابق قوانین و طرزالعمل های مربوط که از سوی آمرین ذیصلاح به متصدی پست محول میگردد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام:
•    داشتن تابعیت افغانستان
•    داشتن حد اقل سن 18 سال
•    داشتن حد اقل سند فراغت فوق بکلوریا  یا بالاتر از آن از موسسات تعلیمی و تحصیلی رسمی داخل و یا خارج کشور
•    داشتن مهارت لازم در کاربرد  برنامه های کمپیوتری بخصوص دیتابیس
•    آشنائی با زبان انگلیسی
•    به حکم قطعی و نهایی محاکم ذیصلاح به جرم جنایت محکوم نگردیده باشد
•    کاندید باید از شهرت نیک برخوردار بوده و با داشتن تعهد وظیفوی مسؤلیت های سپرده شده را به صداقت و حسن نیت انجام دهد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط صرف از طبقه اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند میتوانند از تاریخ 11/01/1398 الی 17/01/1398 فورمه اکسل ضمیمه شده را صرف بشکل الکترونیکی خانه پری نموده به ایمیل muzammil_nikbin@yahoo.com ارسال نمایند، و بعد از سپری شدن مدت معینه درخواستی های داوطلبان پذیرفته نمیشود.

 

Documents

فورم معلومات کاندید