مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات ننگرهار، پروان، کاپیساه، کنرها، نورستان، لغمان

moi-af
Sun, Apr 04 2021 2:38 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست های خدمات ملکی طور متحدالشکل
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی  بخش نمایندگی ولایات ننگرهار، پروان، کاپیساه، کنرها، نورستان، لغمان
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    ریاست تنظیم اداره عینیات
موقعیت پست:    ولایتی
تعداد پست:    
گزارشده به:    مدیر کتاب و املاک  
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: قید و ثبت تمام  فورم و مشخصات عینیات میعادی، قوای پولیس به دفاتر کتاب املاک و اجراات در مورد اسناد تبادله وی و یا انتقال ملکیت ها.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی:
•    قید و ثبت بالعموم فورم و مشخصات عینیات میعادی قوای پولیس به دفاتر کتاب املاک.
•    کنترول امورات قید و ثبت عینیات به دفاتر املاک و سایر امورات مربوط.
•    جمع آوری و توحید گزارشات دفاتر املاک ولایات مربوطه و ارائیه آن به ریاست اداره عینیات.
•    اجراات در مورد اسناد تبادله وی و یا انتقال ملکیت ها.
•    ترتیب، تنظیم و کنترول امور (فورم2) تعلیماتنامه عینیات.
•    تحلیل و تجزیه بالعموم راپور های اکمالاتی قوای پولیس.
•    کنترول از جمع ، قید و ثبت عینیات میعاد دار به دفاتر املاک.
•    پیشبرد اموراات و استفاده  از سیستم (Core IMS)در ثبت املاک ولایات.
وظایف مدیریتی:
•    تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره، جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره
•    انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار به کارکنان تحت اثر.
•    مدیریت، ارزیابی اجراات، تعیین نیاز های آموزشی و ارتقای ظرفیت کارکنان و بخش های تحت اثر.
•    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره؛ 
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.
•    وظایف هماهنگی:
•    مفاهمه و هماهنگی با دیپارتمنت های بخش مرکزی و سایر دیپارتمنت های ریاست جهت تحقق اهداف برنامه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 ، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
رشته تحصیلی: حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (: اقتصاد، اداره تجارت، اداره عامه، علوم اجتماعی، حقوق و علوم سیاسی، تدارکات ،لوژستیک، مدیریت عمومی، ادبیات، حکومت داری خوب، ارتباطات، مدیریت دولتی، مدیریت و رهبری،) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
•    داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و آشنایی ( تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
•    مهارت های کمپوتری دربرنامه های مرتبط به وظیفه.
مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.
 (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طزالعمل استخدام.
 

Documents

فورم رهنمود
فورم درخواستی