مدیران مبارزه با مواد مخدر ولایات جنوبی در سیمیناری آموزش‌های تخنیکی را فرا گرفتند

moi-af
Mon, May 30 2022 8:28 PM
xvx

دوشنبه، هشتم جوزا 1401

هیأت معینیت مبارزه با مواد مخدر در سفری به ولایات کندهار و ارزگان سیمیناری را به هدف تدریس آموزش های مسلکی و تخنیکی برای مدیران مبارزه با مواد مخدر ولایات متذکره برگزار نمودند.
در تشکیل این هیأت استادان مرکز تربیوی نیز شامل هستند.
اعضای هیأت متذکره برگزاری چنین سیمینارهای کوتاه مدت را برای مدیران مبارزه با مواد مخدر ولایات ضروری خوانده و تأکید نمودند فراگیری آن به این نیروها در امر جلوگیری از کشت، قاچاق و فروش مواد مخدر کمک چشم‌گیری خواهد کرد.
در همین حال مدیران مبارزه با مواد مخدر ولایات کندهار و ارزگان از برگزار کننده‌گان این سیمینار بابت برگزاری آن ابراز سپاس و قدردانی نموده خاطر نشان ساختند که از اندوخته های شان در امور محوله استفاده خواهند کرد.
مسئولین در معینیت مبارزه با مواد مخدر اطمینان میدهند که این سیمینار ها در سایر ولایات کشور نیز راه اندازی خواهد شد.