کارمند مسلکی تخصیصات ولایتی

moi-af
Sun, Apr 04 2021 3:41 PM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:     کارمند مسلکی تخصیصات ولایتی
بست:    4
وزارت یا اداره:     وزارت امور داخله
بخش:    معاونیت بودجه ریاست عمومی مالی وبودجه
موقعیت پست:    مرکزی
تعداد پست:    3
گزارشده به:    مدیرعمومی تخصیصات ولایتی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه :   ثبت، اجرا وکنترول تخصیصات قطعات و جزوتامهای ولایتی در فورم مخصوص 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلاحیت و مسولیتهای وظیفوی :
وظایف تخصصی :
•    تهیه و ترتیب تخصیصات ولایتی مطابق به بودجه منظور شده و ثبت کمپیوتری تمام تخصیصات اخذ شده از وزارت مالیه.
•    اجرای تخصیصات مرکزی مطابق جدول تهیه شده از جانب آمریت بودجه عادی درمطابقت با درخواست واحد های بودجوی ولایات.
•    حصول اطمینان از شامل بودن تخصیصات مربوطه قبل از انجام پرداخت های مصارف و معاشات همچنان مشـوره دهی و رهنمائی تمام واحدهای بودجوی و اکمالاتی در موارد تخصیصاتی.
•    تطبیق  پالیسی ها و رهنمود های بودجودی و ارائه راه های حل در موارد ضرورت تخصیصاتی.
•    ارائه پاسخ به مکاتیب و استعلام ها که به آمریت بودجه مواصلت می ورزد.
•    اخذ راپور بودجه و تخصیصات از سیستم افمس (AFMIS ) و تحلیل و ارزیابی راپور بودجه و مراقبت از توازن تخصیصات در تمام سطوح مصارفاتی مطابق جدول مصارف ترتیب شده و قراردادهای منظور شده.
•    مرور و بررسی تخصیصات صادر شده و اطمینان از کود گذاری درست فورم تخصیصات و ثبت دقیق بودجه منظور شده و تخصیصات اجرا شده؛
وظایف مدیریتی:
•    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده؛
•    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
•    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.
وظایف هماهنگی:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحه وظایف با درنظرداشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و  معیارهای ذیل ترتیب گردیده است. 
1.    رشته تحصیلی :داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: (اقتصاد، مدیریت مالی، اداره¬تجارت، اداره عامه، حسابداری، مدیریت عمومی، CA، ACCA حکومت داری،پالیسی عامه) از موسسات تحصیلی ملی و بین المللی داخل و یا خارج کشور، به درجات بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده می ‌شود.
2.    تجربه کاری: داشتن حد اقل یک سال تجریه کاری مرتبط به وظیفه برای لیسانس از موسسات ملی و بین¬المللی داخل و یا خارج کشور.
3.    مهارت های لازم:
•    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی
•      مهارت‌های کمپیوتری در برنامه‌های مرتبط به وظیفه؛
4.    مواد تشویقی:
(5) نمره امتیازی برای بست‌های سوم و چهارم و (3) نمره امتیازی برای بست‌های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد؛
(5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام

Documents

فورم درخواستی
فورم رهنمود