بیوگرافی محترم ویس احمد برمک، سرپرست وزارت امور داخله

مهندس ویس احمد برمک سرپرست وزارت امورداخله جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۵۱ درولسوالی رخه ولایت پنجشیر متولد، تعلیمات ابتدائیه و ثانوی خویشرا در مکتب سیدالناصری و دوره لیسه را در لیسه خواجه عبدالله انصاری کابل به اتمام رسانیده اند.
 
موصوف بعد از اتمام دوره لسانس رشته مهندسی در پوهنځی انجنیری دانشگاه کابل، دوره ماستری خویش را در رشته مطالعات توسعه ای، قانون و حکومتداری خوب، اقتصاد سیاسی جنگ، منازعات، خشونت، مدیریت و رهبری بحران، روش های بازسازی و روند دولت سازی در کشور های بعد از جنگ، از طریق برنامه چیونینگ (Chevening) انگلستان دربخش مطالعات شرقی و افریقایی دانشگاه  لندن موفقانه به پایه اکمال رسانیدند.


بیشتر

آخرین اخبار

بیشتر

برنامه پولیس ملی برای آگاهی عامه