پیام وزیر امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان

مردم شریف و نجیب افغانستان، می دانند که کشور ما در یک مرحله حساس تاریخی قرار دارد. مداخلات ویرانگر خارجی، مشکلات داخلی و موجودیت گروه های تروریستی و دهشت افگن، باعث دوام جنگ و نا امنی در کشور شده و موجب شکل گیری وضعیتی گردیده است که مسوولیت هریک ما را، چه به عنوان شهروندان افغانستان و چه هم به عنوان مسوولین دولتی و امنیتی سنگین ساخته است.

نیروهای امنیتی کشور، به ویژه نیروهای پولیس ملی، در راستای تامین امنیت و مبارزه با تروریزم و دهشت افگنی، قربانی های زیادی داده و در حال حاضر نیز جنگ ما با تروریزم از میان نیروهای شجاع مان همه روزه قربانی می گیرد.هیأت رهبری وزارت امور داخله جمهوری اسلامی افغانستان، پیوسته تلاش می ورزد تا در همکاری نزدیک با مردم، برنامه های امنیتی بهتری را طرح و اجرا نموده و نیروهای پولیس ملی را هرچه بیشتر تقویت نماید تا این نیروها مسلکی، توانا و متعهد بار آمده، حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده، عدالت را تامین نموده و زمینه زنده گی امن را به شهروندان افغانستان فراهم سازند.

بیشتر

آخرین اخبار

بیشتر

برنامه پولیس ملی برای آگاهی عامه