به تعداد ۲۱۳ پرسونل کندک های اول بدری وکندک دوم البدرامن عامه ازیک دور آموزشی سند فراغت بدست آوردند .

moi-af
دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۲ - ۱۱:۱
sfsfs

به تعداد ۲۱۳  تن پرسونل  مطابق به پلان تعلیمات  بعدازسپری نمودن کورس یکماه ارتقاع ظرفیت که شامل دروس اساسات پولیس ،ضدشورش، عقیدتی ،جمع نظام بود موفقانه سپری نمودند باحضورداشت مقامات وزارت امورداخله ورهبری ریاست امن عامه  دریک محفل رسمی سند فراغت بدست آوردند.

مولوی حکمت الله ابوعمر آمر تعلیمات پرسونل ریاست امن می‌گوید که به تعداد ۲۱۳ تن پرسونل کندک اول بدری وکندک دوم البدر امن عامه ازیک دور کورس یکماه ارتقاع ظرفیت با فرا گیری دروس اساسات پولیس ،ضدشورش ،عقیدتی وفرهنگی سند فراغت بدست آوردند. 

مولوی دین محمد حقانی سرپرست کندک اول بدری ضمن تبریکی فراغت پرسونل افروزد که ملت ما بیشتر از هرچیز آرامش امنیت نیاز دارد که خوشبختانه امنیت تامین شده است با حاکمیت امارت اسلامی  بازهم از مجاهدین میخواهم تا  درجهت تامین امنیت ازهیچ گونه سعی تلاش دریغ نورزند. 

رهبری ریاست  پولیس امن عامه وزارت امورداخله تعلیم تربیه را یک گام ارزشمند خوانده وازکارکرد های خسته‌ گی ناپذیر شبانه روزی نیروهای امن عامه درکشور قدردانی نموده ونقش این نیروها را درجهت تامین امنیت وتحکیم ثبات اساسی خواند.

پرسونل ریاست امن عامه وزارت امورداخله تامین امن ونظم عامه دراولویت های کاری وظایف اساسی خویش می‌دانند وبا حس وطن دوستی افتخار خدمت گزاری را دارند .