مونږ سره اړیکی

34.566912434887, 69.17716843115

Contact information

د میدان هوایی ۸۰ متره سړک د شهرک آریا مخامخ
+93 (0) 20 22 33158
info@moi.gov.af