د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر بیوګرافي