د افغانستان اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر بیوګرافي

وزیر حیات الله حیات