عنوان وظیفه: آمر ارزیابی هماهنگی پروژه ها و انکشاف پروژه ها

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۸ - ۱۴:۵۴

Publish Date

Closing Date


بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست عمومی همکاری های بین المللی   
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس عمومی همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    095-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
-----------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تقویت هماهنگی میان شرکای بین المللی ذیدخل و ریاست عمومی نظارت و ارزیابی، جهت ارزیابی پروژه های که توسط شرکای مختلف تطبیق می شوند.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    مدیریت، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه؛
3.    سازماندهی و تنظیم تمامی اجراات آمریت مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های نافذه؛
4.    ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه؛
5.    تنظیم و مدیریت  فعالیت های آمریت ارزیابی و هماهنگی پروژه ها بطور موثر و به منظور ایفای مسئولیت ها و آوردن اصلاحات همه جانبه جهت ایجاد  محیط مناسب کاری در اداره  و عرضه خدمات بهتر؛
6.    ایجاد هماهنگی میان وزارت امور داخله و تمویل کننده گان در مراحل مختلف و تطبیق پروژه ها؛
7.    حصول اطمینان از بدست آوردن معلومات در مورد پیشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به تمویل کننده گان؛
8.    هماهنگی میان شرکای بین المللی ذیدخل و ریاست عمومی نظارت و ارزیابی جهت ارزیابی پروژه های که توسط شرکای مختلف تطبیق می شوند؛
9.    ارائه گزارش تحلیلی به مدیریت ارشد ریاست عمومی همکاری های بین المللی در مورد تکرار احتمالی، عدم موثریت و اداره نا مناسب برای اجرای پروژه ها؛
10.    ارائه گزارش ماهوار؛ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت بوی سپرده میشود.
-------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، مدیریت پروژه، مدیریت عمومی، اداره عامه، پالیسی عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
رهنمود تسلیم دهی درخواستی:
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور که تابعیت افغانستان را داشته ومسکونه ولایات مذکور باشند میتوانند از تاریخ 8/11/1398 الی 18/11/1398 فورم درخواستی ضمیمه شده را با تذکره، اسناد تحصیلی و تجارب کاری و ذکر ولایت درخواستی   به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies