تماس با دفتر سخنگوی

طارق آرین سخنگوی  وزارت امور داخله:

شماره تماس: 799801700 (93+) / 202202968 (93+)

هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات

شماره تماس:0799446709

معلومات عمومی: 0202201758