تحلیف عسکری

بسم الله الرحمن الرحیم

من فرزند وفادار به مردم افغانستان با شمولیت ام در صفوف قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان بنام خداوند متعال سوگند یاد میکنم که یک افسر (سرباز) با دسپلین وفادار به همه اصول، قوانین و مقررات دولت اسلامی افغانستان عزیز بوده، تمام اوامر و هدایات آمرین و قوماندانان را تحت هر گونه شرایط زمان و مکان  به مقصد دفاع از تمامیت ارضی، استقلال ملی و ارزش انقلاب اسلامی نسبت به هر نوع  منافع  دیگر ترجیح داده حتی از ریختاندن خون خویش در این راه دریغ نمی کنم.
اگر بر خلاف این تحلیف یاد شده عمل نمایم، در آن صورت جزای سخت قانونی دولت اسلامی افغانستان؛ بالایم تطبیق گردد.

Police Oath