مدیرعمومی اجرائیه

moi-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۶:۲۲

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیرعمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    ریاست هماهنگی ولایتی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس هماهنگی ولایتی
گزارشگیر از:    ندارد
کدبست:    097-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
---------------------------------------------
هدف وظیفه: فراهم آوری خدمات اداری و اجرائیوی را برعهده دارد.
--------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار و سالانه آمریت مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست ،بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    ترتیب، تدوین مکتوب های رسمی ریاست هماهنگی ولایتی؛
4.    تهیه و ترتیب خلاصه اجراات برای مجالس رسمی ریاست ؛
5.    حصول اطمینان از تعقیب هدایات توسط شعبات مربوطه و نگهداشت لست نمرات تیلفون مقامات عالی رتبه دولتی؛
6.    ترتیب و تنظیم اسناد در فایلنگ و ایجاد سیستم مؤثر و شفاف فایلنگ؛
7.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
8.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی  سپرده میشود.
----------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، ادبیات، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، ارتباطات عامه، مدیریت مالی، اداره عامه، پالیسی عامه، حکومتداری، مدیریت دولتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛ 
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 20/12/1398 الی 1/1/1399 فورم درخواستی را از ویب سایت وزارت امور داخله دریافت و بعد از تکمیل به ایمیل آدرس civilian.hroffice@moi.gov.af ارسال نمایند، در صورت عدم دسترسی به انترنت فورم های مربوطه را بشکل حضوری از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت امور داخله، واقع مقام ولایت کابل اخذ نموده و در صورت ضرورت به شماره 0202210146 تماس گرفته، معلومات اخد نمایید.
 

 

Documents

فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies