بازداشت یک تن به ظن اخذ رشوه

rahimzai_moi
Mon, Feb 11 2019 11:02 AM
moi

موظفین پولیس استخبارات یک تن از کارمندان ثبت و احوال نفوس را به ظن اخذ رشوه شناسایی و بازداشت کردند.
این فرد، میخواست در بدل توزیع پنچ جلد تذکره تابعیت به گونه غیابی مبلغ ۱۲۵۰ دالر امریکایی رشوه اخذ نماید که توسط پولیس شناسایی و بازداشت گردید.