اطلاعیه‌ی قوماندانی عمومی اکادمی پولیس ملی!

moi-af

به تعقیب اطلاعیه قبلی، به اطلاع تمام افراد واجد شرایط که قبلاً فورم شمولیت اکادمی پولیس را اخذ نموده اند، رسانیده می‌شود که فورم های متذکره را پس از طی مراحل الی تاریخ (1397/11/25) به قوماندانی عمومی اکادمی پولیس تسلیم نمایند تا اجرااتی‌ که در مورد راه اندازی امتحان کانکور مدنظر است، محقق گردد.
تأخیردرتسیلم دهی فورم‌های ثبت نام، باعث می‌گردد تا داوطلبان شامل امتحان کانکورنگردند و آنگاه حق شکایت را نخواهند داشت.

Latest announcements

Sun, Jan 27 2019 2:31 PM
Background image

To All Afghan National Police Forces

Based on article 153 of Afghanistan Constitution and article 415 of Criminal Code, Armed forces and Police are not allow

Back to announcements