مدیر  عمومی اجرائیه

moi-af
Thu, Jun 03 2021 10:20 AM

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر  عمومی اجرائیه 
بست:    4
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    
تعداد پست:    1
گزارشده به:    
گزارش¬گیر از:    کارکنان تحت اثر(مطابق ساختار تشکیلاتی)
کدبست:    
تاریخ بازنگری:    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: فراهم آوری خدمات اداری و ایجاد تسهیلات برای رئیس بخش مربوط درامورکاری اداری. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه درمطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره.
2.    ترتیب اجندای مجالس که از جانب رئس بخش تدویر میگردد.
3.    ترتیب صورت یاداشتهای مجالس و اخذ هدایت از رئیس دربخش مربوط جهت تحقق آن.
4.    ترتیب و توزیع فیصله های مجالس به بخشهای مربوط و اخذ گزارش از تحقق آن.
5.    راجع نمودن مکتوبها ،مصوبات ،فیصله ها و سایر اسناد که مواصلت مینماید به مراجع مربوط.
6.    تهیه جواب از تحقق فرامین، مصوبه ها، هدایات، طرزالعمل ها اوامر مقام ها و ارائه گزارش براجع مربوط.
7.    تامین ارتباط با جزوتماهای ذیربط و تامین تماسهای رئیس با مراجع مربوط.
8.    تعقیب فیصله ها، مکتوبها، مصوبات و سایر اسناد از مراجع مربوط.
9.    ارائه گزارش ماهوار،ربعوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آوردهای مربوطه ، بمنظورمطلع ساختن رهبری وزارت.
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس و به درجات تحصیلی بالاتر ارجیحت داده میشود.
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس.
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو و یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی.
4.    مهارت  های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
 

Documents

فورم درخواستی