معینیت امور تعلیمات و پرسونل

بیوگرافی معین                              در باره معینیت

 

  • ریاست عمومی تنظیم اداره قوت ها
  • ریاست طبع و نشر
  • ریاست انسجام امور تعلیمی
  • قوماندانی عمومی جلب و جذب پولیس
  • ریاست پاسپورت
  • قوماندانی عمومی تعلیم و تربیه
  • قوماندانی اکادمی ستر جنرال شهید عبدالرازق
  • ریاست عقیدتی و فرهنگی
  • قوماندانی مرکز تعلیمات عالی و رهبری (استف کالج