ریاست حمایت و وارسی از پولیس معینیت امور تعلیمات و پرسونل

وظایف و مسؤلیت های رئیس وارسی از حقوق شهدا و معلولین

رئیس وارسی ازحقوق شهدا ومعلولین تحت اثر معین امور تعلیمات وپرسونل بوده ومکلف به اجرای وظایف ذیل میباشد.

 • تطبیق  قوانین نافذه کشور ، احکام و فرامین ریاست ج.ا.ا ، مصوبات شورای وزیران، شورای امنیت ملی ، پلان استراتیژیک ، پالیسی ها و طرزالعمل های منظور شده وزارت امورداخله.
 • کنترول از ترتیب پلان هاي تدابيري عاجل و بموقع جهت تجهيز ، تكفين ، ترانسپورتيشن ، اجرائی تادیه حقوق و سایر امتيازات شهدا و معلولین قواي پوليس با در نظر داشت احکام قانون  شهدا ومعلولین ، پالیسی ها و طرزالعمل های منظورشده.
 • کنترول وهماهنگی با قوماندانان امنیه و ریاست عمومی اوپراسیون در مورد انتقال بموقع جنازه  شهدای منسوبین پولیس از طریق ترانسپورت زمینی و هوائی به خانه هایشان.
 • کنترول از دريافت ورثه شهدا و معلولين  واجراي حقوق وامتيازات بعدي  به بازماندگان شان در مطابقت با احکام قانون  شهدا ومعلولین ، پالیسی ها  و طرزالعمل های منظورشده.
 • کنترول از تكيمل اسناد ذاتی شهدای قوای پولیس در مطابقت با احکام قانون  شهدا ومعلولین ، پالیسی ها و طرزالعمل های منظورشده.
 • رسيدگي به امورسرنوشت اسیران لادرک شده گان ،اسیران رها شده قواي پوليس.
 • هماهنگی با وزارت امور دولت در امور شهدا ومعلولین در رابطه تادیه حقوق شهدا و معلولین  قوای پولیس.
 • ترتیب پلان بازدید از  بازماندگان شهدا  و معلولین قواي پوليس در روز های مذهبی ، ملي و بين المللي .
 • بررسی دقیق و بموقع  اسناد شهدا و معلولین در کمیسیون مربوطه بدون تعلل و سهل انگاری .
 • ترتیب پلان به منظور بازدید و کنترول از اجراات مدیریت های وارسی شهدا و معلولین ولایات ..
 • ارایه گزارش از اجراات انجام شده به امرمافوق.
 • تدوین برنامه های حمایتی از ورثه شهداومعلولین قوای پولیس .