ریاست حمایت و وارسی از پولیس

عکس

 

 

   

 

 

"زمانی که شما یونیفورم پولیس را به تن مینمائید؛ مطمین باشید که تضمین آیندۀ بهتر شما و خانواده های تان مسئولیت ما بوده و همواره از شما حمایت نموده، در کنار تان ایستادگی مینمائیم."
سمونوال نوید "کاووسی"
______________________________________________________________________________________________

معرفی ریاست:
وزارت امور داخله افغانستان موظف به حفظ نظم و قانون ، تأمین امنیت و مقابله با جرم و جنایت در این کشور بوده و همچنین مسئول مبارزه با تروریزم میباشد. بخشی از این دستورالعمل تضمین کننده این است که خانواده های منسوبین دلیر پولیس ملی افغانستان اعم از ذکور و اناث تحت مراقبت قرار گرفته و در مواقع ضروری به آنها کمک و رسیدگی صورت گیرد. این مراقبت ها شامل خانواده های منسوبین برحال قوای پولیس، آنعده از منسوبین که در راه دفاع از تمامیت ارضی کشور جان های شان را از دست داده اند، آنعده از منسوبین که در این راه معلول گردیده اند، اسیران و لادرکان میباشد.
بدین ملحوظ وزارت امور داخله؛ ریاست حمایت و وارسی از پولیس را در چوکات تشکیلاتی معینیت امور تعلیمات و پرسونل اینوزارت تأسیس نموده تا اطمینان حاصل گردد که رسیدگی به خانواده های پولیس ملی در اولویت قرار گرفته و ایشان مورد حمایت قرار می گیرند. 
ریاست حمایت و وارسی از پولیس که قبلاً به عنوان اداره شهدا و معلولین شناخته میشد؛ خدمات حمایتی را در زمینه های زیر ارائه میدهد:
1.    حمایت مالی 
2.    خدمات صحی
3.    کمک های حقوقی
4.    اشتغال زایی
5.    خدمات تعلیمی و تحصیلی
ریاست حمایت و وارسی از پولیس خدمات فوق الذکر را عمدتاً از طریق مرکز حمایت از پولیس (خدمات عامه) اینریاست ارائه می نماید که بیانگر فعالیت ها، تلاش ها و تسریع روند طی مراحل اسناد ورثه شهدا ومعلولین قوای پولیس میباشد.
ریاست حمایت از پولیس در این اواخر به منظور رسیدگی بهتر به مشکلات و چالشهای سد راه ورثه شهدا و معلولین قوای پولیس؛ مرکز تماس (کال سنتر) را ایجاد که عملاً به فعالیت آغاز نموده و قرار است تا در زمینه آگاهی ورثه شهدا از شهادت عزیزان ایشان و همچنان پرداخت حقوق و امتیازات آنان عمل نموده و در کل مرجع واحد پاسخگویی به سوالات و شکایات فعالیت نموده و در صورت نیاز و وقوع شرایط اضطراری در هماهنگی با مرکز 119 پولیس به شکایات ایشان رسیدگی به موقع نماید.

دستاورد های ریاست حمایت و وارسی از پولیس در سال جاری 1400
-    ایجاد دیتابیس آنلاین ثبت معلومات مکمل شهدا، معلولین، اُسرا و لادرکان قوای پولیس به شکل معیاری، پیچیده و پیشرفته جهت تسریع روند طی مراحل اسناد ورثه شهدا و معلولین و همچنان دسترسی سریع به معلومات و سایر اسناد آنان.
-    ایجاد مرکز حمایت از پولیس (خدمات عامه) به منظور ساده سازی اسناد اداری ورثه شهدا و معلولین و رسیدگی به موقع به حقوق و امتیازات آن ها.
-    ایجاد مرکز تماس پولیس جهت حصول اطمینان از پرداخت حقوق و امتیازات ورثه شهدا ومعلولین برای خانواده های ایشان به وقت و زمان معین آن. 
-    تطبیق احکام مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان مبنی بر پرداخت پول اکرامیه (%100) برای ورثه شهدا ومعلولین در زمان معین.
-    به منظور حمایت و رسیدگی به خانواده های معلولین قوای پولیس، استخدام تعداد (40) تن از معلولین قوای پولیس که توانائی انجام کار را در بخش های اداری و کمپیوتر را دارا بودند؛ به اساس پیشنهاد اینریاست و احکام مقام محترم وزارت امور داخله منحیث کارمند قرار دادی طور بالمقطع در مربوطات این وزارت.
-    راه اندازی برنامه های آموزشی برای پرسونل اینریاست جهت ارتقای ظرفیت ، بازدهی بهتر و زیادتر و ایجاد هماهنگی های لازم با سایر ادارات در حصه پرداخت حقوق و امتیازات ورثه شهدا و معلولین قوای پولیس.
-    اعطای تعداد (500) بورسیه تعلیمی مکاتب برای خانواده های شهدا و معلولین پولیس.

در صورت نیاز با آدرس های ذیل با ما به تماس شوید:

شماره تماس ریاست حمایت و وارسی از پولیس:      0202212494          
شماره رئیس حمایت از پولیس:                            0796133033
شماره معاون ریاست حمایت از پولیس:                0791244700