درباره معینیت امور تامینات

کشاف متداوم قابلیتها و ارتقای ظرفیتهای مادی و لوژستیکی و تخنیکی، دریافت راهکارهای مناسب و موثر در خصوص بهبود وضع معیشتی و زندگی پرسونل پولیس و فامیل های آنان، اراییه خدمات مناسب و صحی برای پرسونل پولیس و مواظبت از فامیلهای شهدای عزیز، بهبود در کیفیت تجهیزات، سلاح وسایل و سایط پولس اعمار ساختمانها و فراهم آوری تسهیلات ضروری مطابق پلان پولیس ملی، دریافت منابع برای تهیه مسکن برای پولیس ملی، جستجوی منابع برای ارایه خدمات اضافی، تامین کرایه و سفریه، ارزیابی برنامههای امتیازات پولیس ( ازدیاد معاش و امتیازات مسلکی و منطقوی) تنظیم امور مالی و تدارکاتی و بودجه بر اساس برنامه ، شفافیت و حسابدهی ، تحقق اولویت های جلالتماب محترم وزیر امور داخله.

مدیریت بخش مالی و بودجه

ریاست مالی و بودجه یک ارگان مرکزی اداره کننده خدمات مالی وزارت امور داخله بوده که تحت اثر معینیت تامیناتی وظایف خویش را انجام میدهد.بودجه سالانه این وزارت را ترتیب و غرض دفاعیه و طی مراحل بعدی به وزارت

مالیه ارسال میدارد.بعد از تصویب پارلمان و توشیح رییس جمهوری و تکثیر آن از جانب وزارت مالیه عنوانی این وزارت تخصیص منظور شده را تحت نظر کمیسیون طور ماهوار به تمام واحد های بودجوی تکثیر می نماید.