تماس با دفتر سخنگوی

جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله

ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو

نجیب دانش، سخنگوی و رئیس  مطبوعات و روابط عامه  وزارت امور داخله:

هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات

معلومات عمومی (0202201758)