تماس با دفتر سخنگوی

طارق آرین سخنگوی  وزارت امور داخله:

شماره تماس:  (93700999207+)

هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات

شماره تماس:0799446709

معلومات عمومی: 0202201758