تماس با دفتر سخنگوی

جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله

ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو


 

نجیب دانش، سخنگوی و رئیس  مطبوعات و روابط عامه  وزارت امور داخله:

شماره تماس: 704999981 (93+) / 202202968 (93+)

هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات

معلومات عمومی: 0202201758