د پولیسو ټولنیزې پېښې - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت