د پولیسو ډیموکراټیک فعالیتونه - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت