افغان ملي پولیس او د قانون پلی کول - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت