فورمی او وړاندیزونه - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت