مونږ سره اړیکې


 
د افغانستان اسلامي جمهوریت | د کورنیو چارو وزارت
د مقام د دفتر عمومی ریاست | د رسنیو او عامه اړیکو ریاست | د وياند دفتر
 
صدیق "صدیقی" د رسنیو او عامه اړیکو رئیس
نجیب دانش  رسنیو او عامه اړیکو معاون:
119
 
هدایت الله "حافظ"  د رسنیو او عامه اړیکو مرستیال
نوکریوال (0202201758)
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله
ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو
 
صدیق "صدیقی" رئیس  مطبوعات و روابط عامه
نجیب دانش، معاون سخنگوی و ریاست مطبوعات وزارت امور داخله:
119
 
هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات
نوکریوال (0202201758)
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Islamic Republic of Afghanistan | Ministry of Interior Affairs
Office of the Chief of Staff | Directorate of Media and Public Affairs | Spokesman Office
 
Sediq "Sediqqi" Director of the media and public relations
Najib Danish, Deputy Media and public relations:
119
 
Hedayatullah "Hafiz" Deputy of the media and public relations
(Nightshift) 0202201758
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Contacts for news archive, press release distributions and information about social networking:
Email: moi.spokesman.mediadirectorate@gmail.com