اوونیزه

دریم کال دوه اتیایمه ګڼه

دریم کال یو اتیایمه ګڼه

دریم کال اتیایمه ګڼه

دریم کال نهه اویایمه ګڼه

دریم کال اته اویایمه ګڼه

دریم کال اوه اویایمه ګڼه

دریم کال شپږ اویایمه ګڼه

دریم کال پینځه اویایمه ګڼه

دریم کال څلور اویایمه ګڼه

دریم کال دری اویایمه ګڼه

دریم کال دوه اویایمه ګڼه

دریم کال اویایمه ګڼه