اوونیزه

لومړی کال اوولسمه ګڼه

لومړی کال شپاړسمه ګڼه

لومړی کال پینځلسمه ګڼه

لومړی کال څوارلسمه ګڼه

لومړی کال دیارلسمه ګڼه

لومړی کال دولسمه ګڼه

لومړی کال یولسمه ګڼه

لومړی کال لسمه ګڼه

لومړی کال نهمه ګڼه

لومړی کال اتمه ګڼه

لومړی کال اوومه ګڼه

لومړی کال شپږمه ګڼه

لومړی کال پنځمه ګڼه

لومړی کال څلورمه ګڼه

لومړی کال دریمه ګڼه

لومړی کال دویمه ګڼه