د ۱۳۹۲ لمریز کال کلنې راپور

د افغانستان اسلامي جمهوریت 
د کورنیو چارو وزارت 
کلنې راپور
۱۳۹۲