د ۱۳۹۲ لمریز کال کلنې راپور - د کورنیو چارو وزارت | د افغانستان اسلامي جمهوریت

د ۱۳۹۲ لمریز کال کلنې راپور

د افغانستان اسلامي جمهوریت 
د کورنیو چارو وزارت 
کلنې راپور
۱۳۹۲